Tarafından desteklenmektedir
Katkıda Bulunmak

Katkıda Bulunmak

# PHP Derleme

# Docker ile (Linux)

Geliştirme Ortamı için Docker İmajını Oluşturun:

docker build -t frankenphp-dev -f dev.Dockerfile .
docker run --cap-add=SYS_PTRACE --security-opt seccomp=unconfined -p 8080:8080 -p 443:443 -p 443:443/udp -v $PWD:/go/src/app -it frankenphp-dev

İmaj genel geliştirme araçlarını (Go, GDB, Valgrind, Neovim…) içerir.

Docker sürümü 23.0’dan düşükse, derleme dockerignore pattern issue tarafından başarısız olur. Dizinleri .dockerignore dosyasına ekleyin.

 !testdata/*.php
 !testdata/*.txt
+!caddy
+!C-Thread-Pool
+!internal

# Docker olmadan (Linux ve macOS)

Kaynaklardan derlemek için talimatları izleyin ve --debug yapılandırma seçeneğini geçirin.

# Test senaryolarını çalıştırma

go test -race -v ./...

# Caddy modülü

FrankenPHP Caddy modülü ile Caddy’yi oluşturun:

cd caddy/frankenphp/
go build
cd ../../

Caddy’yi FrankenPHP Caddy modülü ile çalıştırın:

cd testdata/
../caddy/frankenphp/frankenphp run

Sunucu 127.0.0.1:8080 adresini dinliyor:

curl -vk https://localhost/phpinfo.php

# Minimal test sunucusu

Minimal test sunucusunu oluşturun:

cd internal/testserver/
go build
cd ../../

Test sunucusunu çalıştırın:

cd testdata/
../internal/testserver/testserver

Sunucu 127.0.0.1:8080 adresini dinliyor:

curl -v http://127.0.0.1:8080/phpinfo.php

# Docker İmajlarını Yerel Olarak Oluşturma

Bake (pişirme) planını yazdırın:

docker buildx bake -f docker-bake.hcl --print

Yerel olarak amd64 için FrankenPHP görüntüleri oluşturun:

docker buildx bake -f docker-bake.hcl --pull --load --set "*.platform=linux/amd64"

Yerel olarak arm64 için FrankenPHP görüntüleri oluşturun:

docker buildx bake -f docker-bake.hcl --pull --load --set "*.platform=linux/arm64"

FrankenPHP imajlarını arm64 ve amd64 için sıfırdan oluşturun ve Docker Hub’a gönderin:

docker buildx bake -f docker-bake.hcl --pull --no-cache --push

# Statik Derlemelerle Segmentasyon Hatalarında Hata Ayıklama

 1. FrankenPHP binary dosyasının hata ayıklama sürümünü GitHub’dan indirin veya hata ayıklama seçeneklerini kullanarak özel statik derlemenizi oluşturun:

  docker buildx bake \
    --load \
    --set static-builder.args.DEBUG_SYMBOLS=1 \
    --set "static-builder.platform=linux/amd64" \
    static-builder
  docker cp $(docker create --name static-builder dunglas/frankenphp:static-builder):/go/src/app/dist/frankenphp-linux-$(uname -m) frankenphp
  
 2. Mevcut frankenphp sürümünüzü hata ayıklama FrankenPHP çalıştırılabilir dosyasıyla değiştirin

 3. FrankenPHP’yi her zamanki gibi başlatın (alternatif olarak FrankenPHP’yi doğrudan GDB ile başlatabilirsiniz: gdb --args ./frankenphp run)

 4. GDB ile sürece bağlanın:

  gdb -p `pidof frankenphp`
  
 5. Gerekirse, GDB kabuğuna continue yazın

 6. FrankenPHP’nin çökmesini sağlayın

 7. GDB kabuğuna bt yazın

 8. Çıktıyı kopyalayın

# GitHub Eylemlerinde Segmentasyon Hatalarında Hata Ayıklama

 1. .github/workflows/tests.yml dosyasını açın

 2. PHP hata ayıklama seçeneklerini etkinleştirin

    - uses: shivammathur/setup-php@v2
     # ...
     env:
      phpts: ts
  +    debug: true
  
 3. Konteynere bağlanmak için tmatei etkinleştirin

    -
     name: Set CGO flags
     run: echo "CGO_CFLAGS=$(php-config --includes)" >> "$GITHUB_ENV"
  +  -
  +   run: |
  +    sudo apt install gdb
  +    mkdir -p /home/runner/.config/gdb/
  +    printf "set auto-load safe-path /\nhandle SIG34 nostop noprint pass" > /home/runner/.config/gdb/gdbinit
  +  -
  +   uses: mxschmitt/action-tmate@v3
  
 4. Konteynere bağlanın

 5. frankenphp.go dosyasını açın

 6. cgosymbolizer‘ı etkinleştirin

  -	//_ "github.com/ianlancetaylor/cgosymbolizer"
  +	_ "github.com/ianlancetaylor/cgosymbolizer"
  
 7. Modülü indirin: go get

 8. Konteynerde GDB ve benzerlerini kullanabilirsiniz:

  go test -c -ldflags=-w
  gdb --args ./frankenphp.test -test.run ^MyTest$
  
 9. Hata düzeltildiğinde, tüm bu değişiklikleri geri alın

# Misc Dev Resources

# Docker ile İlgili Kaynaklar

# Faydalı Komut

apk add strace util-linux gdb
strace -e 'trace=!futex,epoll_ctl,epoll_pwait,tgkill,rt_sigreturn' -p 1
Bu sayfayı düzenleyin