Tarafından desteklenmektedir
Özel Docker İmajı Oluşturma

Özel Docker İmajı Oluşturma

Resmi PHP imajları temel alınarak FrankenPHP Docker imajları hazırlanmıştır. Popüler mimariler için Debian ve Alpine Linux varyantları sağlanmıştır. Debian dağıtımı tavsiye edilir.

PHP 8.2 ve PHP 8.3 için varyantlar sağlanmıştır. Etiketlere göz atın.

# İmajlar Nasıl Kullanılır

Projenizde bir Dockerfile oluşturun:

FROM dunglas/frankenphp

COPY . /app/public

Ardından, Docker imajını oluşturmak ve çalıştırmak için bu komutları çalıştırın:

docker build -t my-php-app .
docker run -it --rm --name my-running-app my-php-app

# Daha Fazla PHP Eklentisi Nasıl Kurulur

Docker-php-extension-installer` betiği temel imajda sağlanmıştır. Ek PHP eklentileri eklemek ise gerçekten kolaydır:

FROM dunglas/frankenphp

# buraya istenilen eklentileri ekleyin:
RUN install-php-extensions \
	pdo_mysql \
	gd \
	intl \
	zip \
	opcache

# Daha Fazla Caddy Modülü Nasıl Kurulur

FrankenPHP, Caddy’nin üzerine inşa edilmiştir ve tüm Caddy modülleri FrankenPHP ile kullanılabilir.

Özel Caddy modüllerini kurmanın en kolay yolu xcaddy kullanmaktır:

FROM dunglas/frankenphp:latest-builder AS builder

# xcaddy'yi derleyen imaja kopyalayın
COPY --from=caddy:builder /usr/bin/xcaddy /usr/bin/xcaddy

# FrankenPHP oluşturmak için CGO etkinleştirilmelidir
ENV CGO_ENABLED=1 XCADDY_SETCAP=1 XCADDY_GO_BUILD_FLAGS="-ldflags '-w -s'"
RUN xcaddy build \
	--output /usr/local/bin/frankenphp \
	--with github.com/dunglas/frankenphp=./ \
	--with github.com/dunglas/frankenphp/caddy=./caddy/ \
	# Mercure ve Vulcain resmi yapıya dahil edilmiştir, ancak bunları kaldırmaktan çekinmeyin
	--with github.com/dunglas/caddy-cbrotli \
	--with github.com/dunglas/mercure/caddy \
	--with github.com/dunglas/vulcain/caddy
	# Buraya ekstra Caddy modülleri ekleyin

FROM dunglas/frankenphp AS runner

# Resmi binary dosyayı özel modüllerinizi içeren binary dosyayla değiştirin
COPY --from=builder /usr/local/bin/frankenphp /usr/local/bin/frankenphp

FrankenPHP tarafından sağlanan builder imajı libphp‘nin derlenmiş bir sürümünü içerir. Derleyici imajları hem Debian hem de Alpine için FrankenPHP ve PHP’nin tüm sürümleri için sağlanmıştır.

Tip

Eğer Alpine Linux ve Symfony kullanıyorsanız, varsayılan yığın boyutunu artırmanız gerekebilir.

# Varsayılan Olarak Worker Modunun Etkinleştirilmesi

FrankenPHP’yi bir worker betiği ile başlatmak için FRANKENPHP_CONFIG ortam değişkenini ayarlayın:

FROM dunglas/frankenphp

# ...

ENV FRANKENPHP_CONFIG="worker ./public/index.php"

# Geliştirme Sürecinde Yığın (Volume) Kullanma

FrankenPHP ile kolayca geliştirme yapmak için, uygulamanın kaynak kodunu içeren dizini ana bilgisayarınızdan Docker konteynerine bir yığın (volume) olarak bağlayın:

docker run -v $PWD:/app/public -p 80:80 -p 443:443 -p 443:443/udp --tty my-php-app

![İPUCU]

`–tty’ seçeneği JSON günlükleri yerine insan tarafından okunabilir güzel günlüklere sahip olmayı sağlar.

Docker Compose ile:

# compose.yaml

services:
 php:
  image: dunglas/frankenphp
  # özel bir Dockerfile kullanmak istiyorsanız aşağıdaki yorum satırını kaldırın
  #build: .
  # bunu bir production ortamında çalıştırmak istiyorsanız aşağıdaki yorum satırını kaldırın
  # restart: always
  ports:
   - "80:80" # HTTP
   - "443:443" # HTTPS
   - "443:443/udp" # HTTP/3
  volumes:
   - ./:/app/public
   - caddy_data:/data
   - caddy_config:/config
  # production ortamda aşağıdaki satırı yorum satırı yapın, geliştirme ortamında insan tarafından okunabilir güzel günlüklere sahip olmanızı sağlar
  tty: true

# Caddy sertifikaları ve yapılandırması için gereken yığınlar (volumes)
volumes:
 caddy_data:
 caddy_config:

# Root Olmayan Kullanıcı Olarak Çalıştırma

FrankenPHP, Docker’da root olmayan kullanıcı olarak çalışabilir.

İşte bunu yapan örnek bir Dockerfile:

FROM dunglas/frankenphp

ARG USER=www-data

RUN \
	# Alpine tabanlı dağıtımlar için "adduser -D ${USER}" kullanın
	useradd -D ${USER}; \
	# 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarına bağlanmak için ek özellik ekleyin
	setcap CAP_NET_BIND_SERVICE=+eip /usr/local/bin/frankenphp; \
	# /data/caddy ve /config/caddy dosyalarına yazma erişimi verin
	chown -R ${USER}:${USER} /data/caddy && chown -R ${USER}:${USER} /config/caddy;

USER ${USER}

# Güncellemeler

Docker imajları oluşturulur:

 • Yeni bir sürüm etiketlendiğinde
 • Her gün UTC ile saat 4’te Resmi PHP imajlarının yeni sürümleri mevcutsa

# Geliştirme Sürümleri

Geliştirme sürümleri dunglas/frankenphp-dev Docker deposunda mevcuttur. GitHub deposunun ana dalına her commit yapıldığında yeni bir derleme tetiklenir.

latest* etiketleri main dalının başına işaret eder. sha-<hash-du-commit-git> biçimindeki etiketler de kullanılabilir.

Bu sayfayı düzenleyin